Đón đoàn Doanh Nghiệp từ phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam – VCCI