Server lưu trữ web và email

Dịch vụ Backup MX

Dịch vụ MX backup email

Không có server nào có thể chạy liên tục, nhưng email là rất quan trọng với doanh nghiệp .  Mô hình dịch vụ MX backup email