Tri ân khách hàng – mừng Sinh nhật SGC lần thứ 15 ( 4/2001 – 4/2016)