Hướng dẫn trỏ CNAME record trong: http://store.sgc.vn/

Bước 1: Click chọn vào “Managed DNS – Click to manage—>>” (H3.5)

add-cname-record_html_m687363be(H3.5)


Bước 2: Click chọn “Manage DNS Records” (H3.6)


add-cname-record_html_70c95c41(H3.6)


Bước 3: Click chọn “ Add Cname Record ”  (H3.13)

add-cname-record_html_m598be2eb(H3.13)


Bước 4:

+ Trong ô text box “HostName” thường để trống

+ Trong ô “ Value” bạn gõ trường CNAME bạn muốn trỏ thường là “ns1.yourdomain”
Hoặc bạn có thể trỏ CNAME đến một domain khác trong ô textbox “Type In A Fully Qualified Domain name abc.pqr.com” (H 3.14)

add-cname-record_html_m36d20b63(H3.14)


Bước 5 : bạn click chọn vào “ Add Record!”  —- > Quay về “Add Cname Record

add-cname-record_html_743a0ae8(H3.14)