Hướng dẫn đổi password ftp account (Email)

Đầu tiên bạn Login vào trình quản lý Cpanel (xem cách login vào Cpanel ở phần đầu của mục 1.3 Huong dan tao email account ), chọn FTP Accounts. Tìm đến phần Account Management và chọn User Account FTP muốn đổi password, tìm đến cột FUNCTIONS rồi chọn Change Password tương ứng.

19-doi-password-ftp-account_html_m34f749f

Nhập vào thông tin password mới và xác nhận lại rồi click Change để thực hiện.

19-doi-password-ftp-account_html_m20b3f668

Nếu thực hiện thành công sẽ hiện ra thông báo như bên dưới.

19-doi-password-ftp-account_html_m5d11f7b8

Chúc thành công.