Search
Close this search box.

Nâng cao vị trí trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm

CO-017-0232Tối ưu hóa trang web của bạn nhằm tăng tỷ lệ được hiển thị trên kết quả tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm. Chuck

Có lẽ việc cố gắng tìm kiếm trang web của bạn bằng một công cụ tìm kiếm hay danh mục cũng giống như cố gắng mò kim đáy bể. Tuy nhiên, bạn có thể ảnh hưởng lên xếp hạng của mình trong công cụ tìm kiếm bằng nhiều cách. Khía cạnh cơ bản nhất là cấu trúc trang web phù hợp—tức là tiêu đề của trang, mô tả trang web cũng như từ khóa và nội dung chính metatag.

Trước khi sắp xếp HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) của trang, hãy làm công tác chuẩn bị, dự tính các từ khóa mà trang web nên liên kết. Trên một bảng, hãy lập một danh sách 10 từ khóa ban đầu, mang tính chiến lược đối với trang web của bạn. Hãy xếp thứ tự theo mức độ quan trọng của chúng. Trên một dòng khác, hãy lập danh sách các biến thể của những từ khóa ban đầu đó.

Ví dụ, một trong những từ khóa ban đầu của bạn là “điện thoại di động”. Biến thể có thể là “điện thoại cầm tay” hay “di động”. Hãy tiếp tục tìm các biến thể cho đến khi bạn cảm thấy đã hoàn tất danh sách cho từ khóa đó.

Khi đã lập được các từ khóa, hãy chọn ba hay bốn từ hàng đầu và đặt tiêu đề trang theo đó. Tiêu đề trang là bộ phận của trang web sẽ xuất hiện trên dòng tiêu đề cao nhất của chương trình duyệt web. Hãy giới hạn tiêu đề vào khoảng 60 đến 70 chữ cái. Nếu nhiều hơn, tiêu đề sẽ bị cắt mất phần đuôi khi công cụ tìm kiếm liệt kê.. Tiêu đề nên giàu tính mô tả và tập trung vào các khía cạnh kinh doanh chính như các từ khóa đã phản ánh.

Chẳng hạn, tiêu đề của Kinhdoanh.com là “Kinhdoanh.com: Khởi đầu, Phát triển, và Quản lý Doanh nghiệp nhỏ của bạn”. Cùng nằm trong tiêu đề đó là năm từ khóa khác nhau: kinhdoanh, khởi nghiệp, tin tức kinh doanh, quản trị kinh doanh và kinh tế thị trường. Những từ khóa này cũng tạo nên nhưng cụm từ kết hợp: khởi nghiệp kinh doanh của bạn, phát triển kinh doanh, và quản lý kinh doanh. Cuối cùng, đừng sao lãng Tên miền cao nhất (TLD) của bạn.. Nếu tên miền đó mang tính chiến lược và cốt yếu đối với doanh nghiệp của bạn đúng như những tín chất mà một TLD cần có, nó cũng có thể là một tham khảo từ khóa quan trọng cho tiêu đề.

Khi đã lập tiêu đề, việc tiếp theo là viết mô tả. Mô tả trang web sẽ được đặt trong cái được gọi là mô tả metalag, được đặt ở khu vực “ĐẦU” của HTML. Mô tả trang web có thể theo phương thức giảng giải, không nhiều hơn 30 từ, và nên chứa càng nhiều từ khóa trong số 10 từ khóa hàng đầu càng tốt.

Hãy lấy trang Kinhdoanh.com làm thí dụ, sau đây là mô tả metatag của nó:

“Kinhdoanh.com cung cấp thông tin, dịch vụ và lời khuyên của chuyên gia cho các doanh nhân nhằm đảm bảo thành công trong kinh doanh. Bao gồm lượng thông tin rộng lớn về việc khởi nghiệp kinh doanh, phát triển một doanh nghiệp, các cơ hội kinh doanh, các doanh nghiệp nhượng quyền thương mại và các doanh nghiệp tại gia.”

Một lần nữa, bạn sẽ thấy những từ khóa ban đầu từ tiêu đề được đặt trong mô tả cũng như một số từ khóa mới như “lời khuyên của chuyên gia”, “các cơ hội kinh doanh”, “các doanh nghiệp nhượng quyền thương mại” và “các doanh nghiệp tại gia”. Lúc này mô tả đóng vai trò củng cố thêm cho tiêu đề trang.

Khi mô tả đã được hoàn tất, hãy bắt đầu với những từ khóa metalag. Cũng giống như mô tả metalag, các từ khóa metalag được đặt ở “ĐẦU” HTML. Hãy đặt tất cả những từ khóa ban đầu và biến thể vào metalag từ khóa. Phân tách mỗi từ bằng dấu phẩy. Điều này sẽ giúp tạo nên những cụm từ khóa quan trọng.

Thành tố cuối cùng trong việc tối ưu hóa trang web là nội dung chính. Nội dung chính tác động rất lớn đến việc xác định vị trí của doanh nghiệp. Nếu định hướng trang web của bạn có thể thống nhất với từ khóa của nó, nó sẽ củng cố thêm các từ khóa ấy khi được công cụ tìm kiếm liệt kê. Các đầu đề, phụ đề, đường dẫn và văn bản thường cũng sẽ tác động lên các công cụ tìm kiếm. Hãy cố gắng thống nhất những thành phần này với những từ khóa ban đầu của bạn.

Cuối cùng, đừng quên “alt text.” Đó là vùng văn bản có thể liên kết với một hình ảnh. Một số trang web sử dụng hình ảnh làm hỗ trợ định hướng chính cho mình. Hãy chắc chắn rằng những hình ảnh ấy có liên kết với alt text. Alt text chính là thông số được liên kết với lệnh “img src” của HTML.

Khi trang web của bạn đã được tối ưu hóa, hãy bắt đầu gửi đến các trang tìm kiếm. Nếu bạn đã xây dựng trang web đúng cách, bạn sẽ thấy những cải thiện đáng kể về lưu lượng truy cập.

Bài viết khác