Search
Close this search box.

Bước 1: Đăng nhập username và password. (H3.1)

add-a-record_html_7e870761(H3.1)

add-a-record_html_m25f9ec62(H3.2)

Bước 2: Chọn Domains—— > Search—— > All Products Search (H3.3)

add-a-record_html_5f85d1b1(H3.3)

Bước 3: Bạn nhập domain của bạn (yourdomainname) trong ô textbox.(H3.4)

add-a-record_html_4b58eef6(H3.4)

Bước 4: Click chọn vào “Managed DNS – Click to manage—>> “(H3.5)

add-a-record_html_m687363be(H3.5)

Bước 5: Click chọn “Manage DNS Records” (H3.6)

add-a-record_html_70c95c41(H3.6)

Bước 6: Bạn muốn trỏ Arecord thi chọn vào “Add Address(A) record” (H3.7)

add-a-record_html_m55d2cecc(H3.7)

Bước 7: Trong ô text box hostname thường thì để trống hoặc gõ vào thêm “.www”. Tiếp bạn gõ ip hosting vào ( 210.245.67.222) vào ô text box Destination IP address . (H3.8)

add-a-record_html_5cfb6009(H3.8)

Bước 8: bạn add vào nút “ Add Record! ” —- > Quay trở về “ Add address (A) record “ (H 3.9)

add-a-record_html_m698705f0(H3.9)