Bảng giá cập nhật bảo trì website

Theo lần Chi phí (VNĐ)
Theo tháng
Chi phí (VNĐ)
< 10 bài A4 400.000đ/lần < 10 bài A4 /tháng 400.000đ/tháng
< 25 bài A4 1.000.000đ/lần < 25 bài A4 /tháng 1.000.000đ/tháng
< 60 bài A4 2.000.000đ/lần < 60 bài A4/tháng 2.000.000đ/tháng
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin