Cài đặt Email trong outlook express

Mở chương trình Outlook Express(OE)

Cai dat Email trong outlook express
Cài đặt Email trong outlook express

Chọn Tool-—–>account

Cai dat Email trong outlook express
Cài đặt Email trong outlook express

——–>Add——-> Mail

Cai dat Email trong outlook express
Cài đặt Email trong outlook express

Display——->Next

Cai dat Email trong outlook express
Cài đặt Email trong outlook express

 

Ghi rõ địa chỉ email ———–> Next

Cai dat Email trong outlook express
Cài đặt Email trong outlook express

 

My incoming mail server chọn POP3
Khai báo Incoming &Outgoing như hình bên dưới
——>Next

Cai dat Email trong outlook express
Cài đặt Email trong outlook express

 

Trong phần Account name khai báo địa chỉ email
Tiếp khai password ———>Next

Cai dat Email trong outlook express
Cài đặt Email trong outlook express

 

———->Finish

Cai dat Email trong outlook express
Cài đặt Email trong outlook express

 

Tiếp theo anh (chị) lick vào email vừa cài đặt ———> Chọn Properties

Cai dat Email trong outlook express
Cài đặt Email trong outlook express

 

Chọn tab server ——–> Đánh chọn vào phần My server requies autherntication

Cai dat Email trong outlook express
Cài đặt Email trong outlook express

 

Tiếp ta chọn tab Advanced ——> Đánh chọn vào 2 giao thức SSL đổi port Outgoing mail thành465——–> Chọn Apply ——–> OK

Cai dat Email trong outlook express
Cài đặt Email trong outlook express

 

Bước cuối cùng ta chọn Send/rece

Cai dat Email trong outlook express
Cài đặt Email trong outlook express